Прес-центр2 березня 2021, 14:03

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 ДЕРЖАВНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

 «НОВОАЙДАРСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код_ЄРДПОУ 00991605

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

 _____93500,  Луганська область,  Щастинський (Новоайдарський ) район, смт. Новоайдар, вул. Коваленка, 4 тел. (06445) 9-40-34

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Проведення суцільних санітарних рубок у насадженнях, пошкоджених лісовими пожежами, на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка,  з подальшим лісовідновленням на місцях зрубів.

               Технічна альтернатива 1.

Зрізування дерев здійснюється бензопилами, трелювання сортиментами за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та зберігання продукції. Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок здійснюється шляхом  створення лісових культур, та сприянням природному поновленню відповідно до лісорослинних умов та наявності достатньої кількості насінників.

 

                Технічна альтернатива 2.

Зрізування дерев здійснюється бензопилами, трелювання сортиментами за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та зберігання продукції. Лісовідновлення після проведення суцільних санітарних рубок здійснюється виключно шляхом створення лісових культур.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Проведення суцільних санітарних рубок у насадженнях, пошкоджених лісовими масивами на території лісового фонду Державного підприємства «Новоайдарське лісомисливське господарство», а саме: Капітанівського, Охтирського, Піщаного, Слов'яносербського та Трьохізбенського лісництв. Лісові масиви розташовані в межах Сєверодонецького та Щастинського (Новоайдарського) районів Луганської області.. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива відсутня у  зв’язку з тим, що межі підприємства чітко визначені.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив планованої діяльності буде позитивним. Внаслідок проведення суцільних санітарних рубок в місцеві бюджеті будуть надходити кошти від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, забезпеченості населення та закладів соціальної сфери паливною деревиною, збереженості існуючих та створення нових робочих місць в процесі лісозаготівлі,  а також зайнятості місцевого населення при заготівлі лісового насіння,  залісненні лісових ділянок та догляді за лісовими культурами.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

 

Суцільні санітарні рубки та лісовідновлення планується провести на площі 14105 га.

 А саме: Капітанівське лісництво – на площі 3168 га;

             Охтирське лісництво – на площі 3916 га;

             Піщане лісництво – на площі  3971 га;

             Слов'яносербське лісництво – на площі 1074 га;

             Трьохізбенське лісництво – на площі 1976  га.            

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Під час проведення суцільних санітарних рубок будуть дотримані вимоги чинного природоохоронного та екологічного законодавства, а саме вимог Закону України «Про Червону книгу України», «Про природно-заповідний фонд»,  Постанови КМУ «Про затвердження Санітарних правил в лісах України», «Правил пожежної безпеки в лісах України», щодо місць спалювання порубкових решток, влаштування мінералізованих смуг.

 Під час розробки лісосік дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів.

Лісовідновлення штучним способом буде здійснюватись виключно на тих ділянках, де лісовідновлення природним способом неможливе. При лісовідновленні не будуть використовуватись чужорідні види дерев.

 

щодо технічної альтернативи 2

 Під час проведення суцільних санітарних рубок будуть дотримані вимоги чинного природоохоронного та екологічного законодавства, а саме вимог Закону України «Про Червону книгу України», «Про природно-заповідний фонд», Постанови КМУ «Про затвердження Санітарних правил в лісах України», «Правил пожежної безпеки в лісах України». Лісовідновлення буде здійснюватись штучним способом, шляхом створення лісових культур з місцевих та інтродукованих видів дерев. 

щодо територіальної альтернативи 1

Діяльність здійснюється на території земель лісового фонду Капітанівського, Охтирського, Піщаного, Слов'яносербського та Трьохізбенського лісництв ДП «Новоайдарське ЛМГ» відповідно до проекту організації та розвитку лісового господарства. Плановану діяльність проводити в межах відведених лісосік.

щодо територіальної альтернативи 2

Оскільки територія підприємства є визначеною, територіальна альтернатива 2 -   не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Попереднє проведення лісопатологічних  обстежень на ділянках, де заплановані суцільні санітарні рубки, обстеження на наявність природного поновлення. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта розробки лісосіки.

щодо технічної альтернативи 2

Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо територіальної альтернативи 1

У зв'язку з тим, що підприємство  є діючим (межі якого є визначеними) , інженерна підготовка та захист території здійснюється відповідно до проекту організації   та розвитку підприємства.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2 -   не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат – процес технологічних операцій на лісосіках не є діяльністю, що має значне  виділення тепла, вологи та газів  що володіють парниковим ефектом.

Вплив від планованої діяльності на повітряне середовище передбачає здійснення мінімальних  викидів забруднюючих речовин  під час спалювання порубкових решток. Після створення лісових культур на місці загиблих лісів внаслідок  поглинання деревами вуглекислого газу  покращиться  екологічний стан в межах населених пунктів та району в цілому.

Біорізноманіття – кількісні та якісні зміни біотичних та абіотичних факторів в екосистемах внаслідок проведення рубок та лісовідновлення

Ландшафт – зміна ландшафту внаслідок проведення рубок та створення лісових культур

Водні ресурси – зміна рівню ґрунтових вод;

Ґрунти – ущільнення та пошкодження ґрунтового покриву під час проведення вивезення деревини.

щодо технічної альтернативи 2

аналогічно до  технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Діяльність здійснюється на території земель лісового фонду Капітанівського, Охтирського, Піщаного, Слов'яносербського та Трьохізбенського лісництв ДП «Новоайдарське ЛМГ» відповідно до проекту організації та розвитку лісового господарства.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива  2 - не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність  належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: пункт 22, частина 2, статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” – усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до  ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будуть спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки. Які видаються Державним підприємством  «Новоайдарське лісомисливське господарство» на підставі  наданих Луганським обласним управлінням лісового та мисливського господарства Пропозиції щодо проведення суцільних санітарних рубок ( відповідно до п. 31 «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 року № 756).

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки та контролю,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua,

контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна,

директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

 

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.