Порядок оскарження

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

                  

Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування  актів місцевих державних адміністрацій

     Акти місцевих   державних   адміністрацій,   що    суперечать Конституції  України,  законам  України,  рішенням Конституційного Суду України,  актам  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів України  або  інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня  або до суду.

     Дія  актів  місцевих  державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами,  або окремих положень цих  актів зупиняється  у  разі  невиконання або неоскарження у встановленому законом  порядку  рішень  спеціально  уповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади з питань державної регуляторної політики про   необхідність   усунення   порушень    принципів    державної регуляторної політики.

     Розпорядження голови  державної адміністрації,  що суперечать Конституції України,  законам  України,  рішенням  Конституційного Суду  України,  іншим  актам  законодавства  або  є  недоцільними, неекономними,   неефективними   за   очікуваними   чи   фактичними результатами,  скасовуються  Президентом України, головою місцевої

державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

     Накази  керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації,  що  суперечать  Конституції  України,  іншим актам законодавства,  рішенням  Конституційного  Суду  України  та актам міністерств,  інших  центральних  органів виконавчої влади, можуть бути   скасовані   головою   місцевої   державної   адміністрації,

відповідним  міністерством,  іншим  центральним органом виконавчої влади.

 

Кодекс Адміністративного судочинства України:

 

Стаття 6. Право на судовий захист

     1.  Кожна  особа  має  право  в  порядку,  встановленому  цим Кодексом,  звернутися до адміністративного суду,  якщо вважає,  що рішенням,  дією  чи  бездіяльністю  суб'єкта  владних  повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

     2. У  випадках,  установлених   законом,   до   суду   можуть звертатися  органи  та  особи,  яким  надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

     3. Суб'єкти владних повноважень  мають  право  звернутися  до адміністративного суду   у   випадках,  передбачених  Конституцією  та законами України.

     4. Ніхто не може  бути  позбавлений  права  на  розгляд  його справи   в  адміністративному  суді,  до  підсудності  якого  вона віднесена цим Кодексом.

     5. Відмова від права на звернення до суду є недійсною.{  Положення частини п'ятої статті 6, в якій зазначено, що відмова від права на звернення до суду є недійсною, визнано конституційним згідно    з    Рішенням    Конституційного   Суду   N   17-рп/2011 від 13.12.2011 }

     6. Іноземці,  особи без  громадянства  та  іноземні  юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України.

 

Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо  вирішення адміністративних справ

     1.   Юрисдикція   адміністративних   судів   поширюється   на правовідносини,  що  виникають  у  зв'язку з здійсненням суб'єктом владних  повноважень  владних  управлінських  функцій,  а  також у зв'язку  з  публічним  формуванням  суб'єкта  владних  повноважень шляхом виборів або референдуму.

     2.   Юрисдикція   адміністративних   судів   поширюється   на публічно-правові спори, зокрема:

     1) спори  фізичних  чи  юридичних  осіб  із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

     2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу,  її проходження, звільнення з публічної служби;

     3) спори  між  суб'єктами  владних  повноважень   з   приводу реалізації  їхньої  компетенції  у сфері управління,  у тому числі делегованих повноважень;

     4) спори,  що  виникають  з  приводу  укладання,   виконання, припинення,  скасування  чи  визнання  нечинними  адміністративних договорів;

     5) спори  за  зверненням  суб'єкта  владних   повноважень   у випадках, встановлених  Конституцією та  законами України;

     6) спори щодо правовідносин,  пов'язаних з виборчим  процесом чи процесом референдуму.

     3.   Юрисдикція  адміністративних  судів  не  поширюється  на публічно-правові справи:

     1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

     2) що    належить    вирішувати   в   порядку   кримінального судочинства;

     3) про накладення адміністративних стягнень;

     4) щодо  відносин,  які   відповідно   до   закону,   статуту (положення)  об'єднання  громадян  віднесені  до  його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

 

Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду

     1. Адміністративний  позов  може  бути  подано в межах строку звернення до адміністративного суду,  встановленого  цим  Кодексом або іншими законами.

     2. Для  звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод  та  інтересів  особи  встановлюється  шестимісячний строк, який,  якщо  не  встановлено  інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася  або  повинна  була  дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

     Для  звернення  до  адміністративного  суду  суб'єкта владних повноважень  встановлюється  шестимісячний  строк,  який,  якщо не встановлено інше,  обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту  владних  повноважень  право на пред'явлення передбачених законом вимог.  Цим  Кодексом  та  іншими  законами  можуть  також встановлюватися  інші  строки  для  звернення до адміністративного суду  суб'єкта  владних  повноважень. 

     3. Для  захисту прав,  свобод та інтересів особи цим Кодексом та  іншими  законами  можуть  встановлюватися  інші   строки   для звернення  до  адміністративного  суду,  які,  якщо не встановлено інше,  обчислюються з дня,  коли особа дізналася або повинна  була

дізнатися  про  порушення  своїх  прав,  свобод  чи інтересів. Для звернення  до  суду  у справах щодо прийняття громадян на публічну службу,   її   проходження,   звільнення   з   публічної    служби встановлюється місячний строк.

     4. Якщо  законом  передбачена  можливість  досудового порядку вирішення  спору  і  позивач  скористався  цим  порядком,  то  для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який  обчислюється  з  дня,  коли  позивач  дізнався  про  рішення суб'єкта  владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

     5.  Для  звернення  до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень,  на підставі якого ним  може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.

 

Стаття 104. Пред'явлення адміністративного позову

     1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції.

 

Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову

     1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової  позовної  заяви  особисто  позивачем  або  його представником.    Позовна    заява    може   бути   надіслана   до адміністративного суду поштою.

     2.   Письмова   позовна   заява  може  бути  складена  шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом.

     3. На прохання позивача службовцем апарату  адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

     4. Адміністративний позов може містити вимоги про:

     1) скасування  або  визнання  нечинним  рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

     2) зобов'язання відповідача -  суб'єкта  владних  повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

     3) зобов'язання  відповідача  -  суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

     4) стягнення з відповідача  -  суб'єкта  владних  повноважень коштів на відшкодування шкоди,  завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

     5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

     6) встановлення   наявності   чи   відсутності    компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;

     7)  примусове  відчуження  земельної  ділянки, інших об'єктів нерухомого  майна,  що  на  ній  розміщені,  з  мотивів суспільної необхідності. 

     5.  Адміністративний  позов суб'єкта владних повноважень може містити інші вимоги у випадках, встановлених законом.

 

Стаття 106. Вимоги до позовної заяви

     1. У позовній заяві зазначаються:

     1) найменування  адміністративного  суду,  до якого подається позовна заява;

     2) ім'я (найменування)  позивача,  поштова  адреса,  а  також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

     3) ім'я  (найменування)  відповідача,  посада  і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

     4) зміст позовних вимог згідно з частинами четвертою і п'ятою статті   105  цього  Кодексу  і  виклад  обставин,  якими  позивач обґрунтовує  свої  вимоги,  а  в  разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;

     5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового  збору;  про  звільнення  від  оплати правової допомоги і забезпечення надання правової  допомоги,  якщо  відповідний  орган відмовив  особі у забезпеченні правової допомоги;  про призначення судової  експертизи;  про витребування доказів; про виклик свідків тощо;

     6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

     2.  На  підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги,  позивач  надає  докази,  а в разі неможливості - зазначає докази,  які  не  може  самостійно  надати,  із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.

     3.  До  позовної  заяви  додаються  її  копії  та  копії всіх документів,  що  приєднуються  до  неї,  відповідно  до  кількості відповідачів    і    третіх    осіб,    крім    випадків   подання адміністративного  позову  суб'єктом  владних повноважень. Суб'єкт владних   повноважень   при   поданні   адміністративного   позову зобов'язаний   додати   до   позовної   заяви   доказ   надіслання рекомендованим  листом  з повідомленням про вручення відповідачу і третім  особам  копії позовної заяви та доданих до неї документів.

До  позовної  заяви  додається  також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

     4. Позовна   заява   підписується    позивачем    або    його представником із зазначенням дати її підписання.

     5. Якщо  позовна  заява  подається  представником,  то  у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною  заявою  подається  довіреність  чи  інший  документ,  що підтверджує повноваження представника.