Положення

 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження  голови

райдержадміністрації

«26» березня  2013р. № 71

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про спостережну комісію при райдержадміністрації

 

1. Це Положення визначає завдання та функції спостережної комісії при райдержадміністрації (далі - комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Діяльність комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

3. Основними завданнями комісії є:

організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

організація виховної роботи з умовно - достроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання;

надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

4. Відповідно до покладених завдань комісія:

1) погоджує:

подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії з вищим рівнем безпеки;

постанови начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами виправної колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу;

2) разом з органами і установами виконання покарань вносить до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо:

умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни не відбутої частини покарання більш м'яким;

звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

3) сприяє адміністрації установ виконання покарань у:

проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для утримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно - корисної праці;

підготовці засуджених осіб до звільнення;

4) на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за їх поведінкою та залученням до виховних заходів за місцем роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання;

5) здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;

6) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

7) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5.  Комісія має право:

1) доручати членам комісії:

відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;

брати участь у засіданнях створених в установах виконання покарань комісій під час розгляду ними питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;

2) висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

3) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань;

4) проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

5) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян з тих питань, що належать до компетенції комісії;

6) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом не відбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

7) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

8) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно достроково звільненими від відбування покарання;

удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;

організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

6. Комісія під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

7. Голова, заступник голови та члени комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав людини, захистом основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу.

Членам комісії на строк їх повноважень надаються перепустки для відвідування розташованих на території області установ виконання покарань.

На період стихійного лиха, епідемій, надзвичайного чи воєнного стану та в інших передбачених законодавством випадках відвідування членами комісії установ виконання покарань може бути обмежено або заборонено.

8. До складу комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, та окремі громадяни.

Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш як половину складу комісії.

9. Членами комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу комісій і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 13 цього Положення.

Члени комісії не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які утримуються в установах виконання покарань, якщо вони є їх близькими родичами, а також потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, що беруть або брали участь у провадженні за кримінальними справами щодо засуджених осіб.

10. Голова і секретар комісії призначаються розпорядженням районної державної адміністрації. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п'яти до одинадцяти членів.

11. Комісія утворюється строком на три роки. Районна державна адміністрація повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до райдержадміністрації відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

Районна державна адміністрація може запропонувати увійти до складу представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

Повноваження комісії можуть бути припинені достроково, якщо прийняті нею рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

Рішення про новий склад комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення районної державної адміністрації.

12. Голова комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Повноваження члена комісії припиняються достроково:

1) за його заявою;

2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

3) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням комісії;

5) у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях комісії.

14. Не допускається делегування членами комісії своїх повноважень іншим особам.

15. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні, не менш як половина її складу.

16. На засідання комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

17. Розгляд комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов'язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.

18. Голова комісії:

1) організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;

2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на рік, визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

3) бере участь особисто (або доручає це членам комісії) у засіданнях створених в установах виконання покарань комісій, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів комісії;

4) представляє комісію особисто (або доручає це своєму заступнику) з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

5) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку.

19. Комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова комісії.

Протокол рішення комісії має бути розглянуий відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

За результатами розгляду протоколу рішення комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від форми власності, зобов'язані письмово повідомити комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

Протокол рішення комісії може бути оскарженний зверненням до районної державної адміністрації або у судовому порядку.

20.Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії покладається на районну державну адміністрацію.